Med anledning av covid-19 så befinner sig många företag i ett kritiskt läge. En första rekommendation är att agera snabbt och att göra en beredskapsplan med din bank, revisor eller annan ekonomisk kunnig person. Verksamt.se är en pedagogisk sida för er företagare som uppdateras kontinuerligt gällande de stödpaket och annan värdefull information.

Beredskapsplan för företag

Kostnader

Analysera nuläge – Analysera hur länge företaget kan klara av att betala sina löpande räkningar om verksamheten tvingades stänga helt eller omsättningen minskar drastiskt. Vilka kostnader kan du skära i på kort respektive lång sikt? Och vilka åtgärder bör du genomföra för att ditt företag ska bli mer motståndskraftigt? Det kan exempelvis handla om att vänta med investeringar, senarelägga rekryteringar eller se över sin hyressituation med fastighetsägaren.

Kontakta din bank: Många banker är villiga att titta över amorteringar och ge amorteringsfritt under en period.

Alternativ finansiering – Om reserverna inte räcker till för att klara betalningar – går det att skaffa annan finansiering? Det kan finnas en outnyttjad checkräkningskredit i företaget. Finns det kundfakturor som kan belånas?  Är banken villig att låna ut kapital? Det finns även andra aktörer där man som företagare kan söka lån, ex ALMI. Viktigt att tänka på är att lån och skattekrediter ska återbetalas – det gäller att företaget har en långsiktig återbetalningsförmåga.

Pausa betalningar – Om företaget är väldigt hårt pressat kan det vara nödvändigt att tillfälligt pausa till exempel inbetalningarna till medarbetarnas tjänstepensioner för att frigöra likviditet. Förutsättningarna kan variera mellan olika företag och olika avtal.

Anstånd hos Skatteverket – Om företaget har tillfälliga
betalningssvårigheter på grund av coronavirusets effekter finns nu möjligheten att ansöka om anstånd hos Skatteverket. Som företagare kan du få anstånd företag för inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till tre månader.

Justera preliminärskatten – När vinsten sjunker ska du också betala mindre skatt. Du kan ändra hur många gånger som helst – sänk den nu och justera upp igen när din verksamhet tar fart. 

Avsättning till periodiseringsfond – Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år.

Intäkter

• Analysera nuläge – Skaffa dig en realistisk bild över företagets intäkter. Vilka intäkter försvinner och vilka intäkter finns kvar? Titta därefter på företagets kostnader och därefter planera in åtgärder.

• Externt kapital – Är ditt företag beroende av externt kapital ta en dialog med dina investerare för att förstå var de står och hur de tänker agera framåt. Säkerställ att du vet vad som gäller för ditt bolag och anpassa din strategi därefter. 

• Dialog – Försök föra en kontinuerlig dialog med kunder och leverantörer för att förbereda dig för eventuella leveranssvårigheter eller kunder som inte längre efterfrågar ditt företags produkter eller tjänster.

• Kommunikation – Hur reagerar kunden på läget? Viktigt att kommunicera med dina kunder. Vilka förväntningar, förändringar och ekonomi kunden har? De företag som känner sina kunder bäst är de som kommer klara sig bäst.

Organisationen

• Korttidsarbete (korttidspermittering) – Med korttidsarbete minskar företagets kostnad för lön, personalen går ner i arbetstid med en bibehållen lön. Stödet kan sökas från och med 7 april 2020 och gäller retroaktivt från och med 16 mars 2020. Se Tillväxtverkets webbplats

• Säga upp personal – Som företagare behöver du anmäla varsel för fem anställda eller fler, info om detta finns på arbetsförmedlingens webbplats. Verksamt.se har även de bra information om att säga upp personal.

• Reserestriktioner – Se över vilka anställda som kan drabbas av förändrade skatte- och socialförsäkringssituationer för att de till exempel måste resa tillbaka till sitt hemland eller inte kan ta sig till sitt arbetsland på grund av reserestriktioner och annat till följd av covid-19 utbrottet.

• Arbetsmiljö – På Arbetsmiljöverket finns tydlig information om ditt ansvar som arbetsgivare. Vad gäller vid hemmaarbete, personlig skyddsutrustning, riskbedömning och annat som är viktigt att veta för att fortsätta arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

• Följ rekommendationer – Frisk personal är en förutsättning för en fungerande verksamhet. Följ rekommendationerna från vården och Folkhälsomyndigheten. Titta på distansarbete, om det inte är möjligt vilka åtgärder behöver ni göra för att minska smittspridningen.

• Sjuklöneansvar – Under april och maj kommer staten ta hela sjuklöneansvaret även karensdagen slopas mellan 11 mars och 31 maj 2020. Egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning de första två veckorna.

• Kommunikation – Var tydlig och snabb med att kommunicera med din personal om hur företaget agerat och kommer agera i framtiden.

Affärsmodell och strategi

• Agera snabbt – Agera, agera! Var inte rädd att ställa om verksamheten, fastna inte i att ”släcka bränder” utan var snabb med att förverkliga idéer innan konkurrenten gör det.

• Se över affärsmodellen – Är effekterna av coronaviruset tillfälliga för ditt företag eller inte? Fundera på hur din affärsidé står sig i en eventuell lågkonjunktur. Ska du ha möjlighet att bygga om eller anpassa din affärsidé gäller det att börja direkt.

• Utveckla dina erbjudanden – Anpassa eller utveckla företagets erbjudanden efter nuläget! Skapa nya (tillfälliga) erbjudande eller koncept, se över din målgrupp och hitta nya kunder. Hemleveranser, digitala möten, försäljning utomhus, större restaurangbord – hitta nya möjligheter!

• Gör resultat- och likviditetsbudgetar – Skissa på budgetar för olika scenarier – pessimistiska, realistiska och optimistiska. Ser du vad du behöver göra och får koll på läget även om siffrorna är dystra? Arbeta med korta prognoser och följ upp ofta.

• Var kreativ – Tänk nytt och långsiktigt, för vissa verksamheter gäller nya regler med anledning av coronavirusets effekter, till exempel för restauranger, caféer och krogar. Håll dig uppdaterad om vad som gäller för din verksamhet bland annat genom att ofta besöka verksamt.se och folkhälsomyndighetens uppdateringar.

• NIS 6.0 – Att samverka är en viktig framgångsfaktor för företagen. Projektet NIS 6.0 har i dagarna fått ändrad uppdragsbeskrivning genom att vi även får jobba med handeln och besöksnäringen. Vi jobbar för fullt i nutid men även med framtiden, hur vi snabbt ska agera när ekonomin tar fart.

• Digitalisera – Att digitalisera sitt företag är en viktig framgångsfaktor, hur ser din digitala beredskap ut? Vad har ditt företag för planer på lång och kort sikt?

• Kompetensutveckling – Framtiden kommer och konkurrensen kommer att vara tuff. Som företagare behöver du jobba långsiktigt med att utbilda personal och planera för kommande kompetensbehov. På Arbetsförmedlingens hemsida finns bra information om hur det som företagare kan få hjälp med rätt kompetens.

Leverantörskedja / Avtal

• Leverantörskedjan – Hur ser företagets avtal ut? Vad gäller och vilka konsekvenser får de nya förutsättningarna för företaget? Innebär till exempel reseförbuden att det blir stopp i någon del i leverantörskedjan? Vad har dina kunder för möjlighet att säga upp avtal med dig?

• Förhandla – Våga förhandla med dina leverantörer, de vill ju ha kvar dig som kund. Båda parter tjänar på det i längden och det är oftast lättare att låna från leverantörer än från banken. Hyran är en stor post – prata med fastighetsägaren oavsett om det är en privat eller kommunal värd.

• Alternativa lösningar – Finns det andra leverantörer och kan jag få avsättning för företagets produkter och tjänster om dina viktigaste kunder stänger ned? Finns det leverantörer som har bättre förutsättningar för leverans till Sverige?

Källa: Business Region Göteborg, 2020